همکاری در مجموعه قالینگ به دو صورت امکانپذیر میباشد:

بخش اول: استخدام در قالینگ

مجموعه فرش قالینگ در نظر دارد برای رونق بخشی به هنر اصیل ایرانی و کمک به اشتغال ملی، جهت تکمیل پرسنل بافندگی از بافندگان واجد شرایط استخدام بعمل آورد.
شرایط استخدام با ارسال فرم استخدامی و در مرحله دوم به صورت آزمون عملی در مجموعه قالینگ است که عضویت منوط به تایید کارشناس فنی مجموعه قالینگ میباشد.
همواره برای اطلاعات بیشتر میتوانید از بخش تماس با ما با ما در ارتباط باشید.

بخش دوم: همکاری با قالینگ

بخش همکاری با قالینگ مربوط به فروشندگان عمده و نیز تولید کنندگان بزرگ میباشد.